Dr. Sattler János

(1894 - 1944)

Moson-Magyaróvár első polgármestere előbb ideiglenesen, majd 1940-től újraválasztva Dr. Sattler János lett.

Mosontétényben született 1894. február 18-án, földműves családból. A gimnázium alsó négy osztályát a magyaróvári piaristáknál járta, majd a soproni bencéseknél tett érettségi vizsgát. Jogi tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd Budapesten folytatta, ahol 1922-ben szerezte meg a doktorátust. A világháborúban tüzérönkéntesként 28 hónapig harcolt az orosz és az olasz fronton, miközben többször is kitüntették.Dr. Sattler János

1920-ban lépett Moson vármegye szolgálatába. Pályafutását tiszteletbeli szolgabíróként Nezsiderben kezdte, egy évvel később pedig a megyeszékhelyen folytatta. 1923 szeptemberében Magyaróvár közgyűlése városi tanácsnokká választotta, két évvel később pedig, Proszonits István halálát követően, annak utóda lett a polgármesteri székben. Jó ideig ő volt az ország legfiatalabb polgármestere.

Személyében egy rendkívül ambíciózus, céltudatos és tetterős vezetőre talált a város. Aránylag rövid működésének kiemelkedő alkotásai közé sorolható Magyaróvár csatornázása, utcák és terek rendezése, a villanyvilágítás bővítése, az iskolák fejlesztése, óvodabővítés, városi autóbuszüzem létesítése és a környékbeli községekkel való buszközlekedés megteremtése. A Mosonnal történő egyesülés élharcosaként a két település között építette fel villáját, sőt, erre buzdította beosztottait is. Takarékosan, szigorú következetességgel sáfárkodott a város vagyonával, a gazdasági válság alatt sikerrel óvta meg az eladósodástól, megteremtvén így a további fejlődés alapját.

Hivatalnokként rendkívül lelkiismeretes és kötelességtudó, politikai szélsőség nélküli, kormányhű s német származása mellett is magyar érzelmű ember volt. A tisztviselők korrekt elöljárót ismerhettek meg benne, aki egyébként napi rendszerességgel felügyelte munkájukat. Magas hivatala ellenére levett kalappal köszöntötte az utca emberét, ajtaja nyitva állt minden panaszos, illetve minden hasznos kezdeményezés előtt.

A társadalmi életben is vezető szerepet töltött be. Elnöke volt a Férfidalárdának, egyik kezdeményezője a városi zeneiskola életre hívásának. Maga is jól hegedült, sőt, társaival több koncertet is adott. Tisztséget viselt szinte minden magyaróvári egyesületben, ünnepi alkalmakkor pedig jeles szónoki erényeket csillogtatott.

1944. december 5-én, nem bírván tovább elviselni a nyilas rémuralmat, önkezével vetett véget életének. Szinte az egész lakosság részvétele mellett temették el a város által adományozott díszsírhelyre.

A világháborút követően személyét és tevékenységét sokáig negatívan ítélték meg. Özvegyétől a város 1946-ban arra hivatkozva tagadta meg a nyugdíjat, hogy férjével együtt erősen német érzelműek voltak és német érdekeket képviseltek a magyarság egyetemes érdekeivel szemben. Méltó megbecsüléséről csak 1990 után gondoskodtak.


irodahoml2
E házban lakott Dr. Sattler János, Mosonmagyaróvár első polgármestere